| Dzisiaj jest niedziela, 23 pa焏ziernika 2016 roku. |    
 

o firmie

Firma DrenKar powsta砤 w ko馽u 2007 roku, ale jej start poprzedzony by wielomiesi阠znymi dzia砤niami przygotowawczymi. Jej celem jest wcielenie w 縴cie wielu moich w砤snych oryginalnych rozwi箊a z dziedziny budownictwa mostowego, ale nie tylko.

Produkty oferowane przez nasz Firm s wyrobami wytwarzanymi wg w砤snych technologii i konstrukcji, a ka縟y z nich jest wyrobem zastrze縪nym w Urz阣zie Patentowym RP. Ochron praw autorskich zajmuje si renomowana firma rzecznik體 patentowych z Warszawy.

Produkty przeznaczone s przede wszystkim do budowy obiekt體 mostowych, ale ze wzgl阣u na ich w砤渃iwo渃i u縴tkowe mog mie zastosowanie w innych obszarach budownictwa. Te, kt髍ych zastosowanie w robotach budowlanych uzale縩ione jest od uzyskania odpowiednich dokument體 dopuszczaj筩ych posiadaj ju Aprobaty Techniczne lub certyfikaty. Dzieki ich u縴ciu w znacznym stopniu poprawi si jako滄 produktu finalnego, jakim jest obiekt mostowy, podniesie si jego trwa硂滄 i estetyka, a co za tym idzie zmalej koszty eksploatacji i utrzymania. Potrzeba opracowania nowych konstrukcji tych produkt體 jest konsekwencj wieloletnich do渨iadcze w砤snych zawodowych, przemy渓e, analiz przyczyn powstawania r罂nych uszkodze i zniszcze element體 konstrukcyjnych czy detali wyposa縠nia obiekt體 mostowych w Polsce i za granic.

W poszerzaniu wiedzy w tej dziedzinie i zbieraniu opinii wielu innych fachowc體 ze 渞odowiska mostowc體 polskich pomog砤 mi niew箃pliwie kilkuletnia praca na stanowisku G丑wnego Specjalisty w Wydziale Most體 w Generalnej Dyrekcji Dr骻 Krajowych i Autostrad, w trakcie kt髍ej jako uprawniony Inspektor Mostowy dokona砮m kilkuset przegl筪體 i ocen stanu technicznego obiekt體 in縴nierskich na terenie ca砮go kraju. Udzia w wielu Konferencjach Naukowych, Seminariach, Spotkaniach Dyskusyjnych, podczas kt髍ych dyskutowano w gronie wybitnych znawc體 nie tylko z Polski, o problemach techniczno-organizacyjnych mostownictwa, te przyczyni si do podj阠ia pr骲y rozwi箊ania niekt髍ych z nich. Za t mo縧iwo滄 wzbogacenie w砤snych do渨iadcze i poszerzenia wiedzy pragn w tym miejscu serdecznie podzi阫owa Wszystkim tym Kole縜nkom i Kolegom Mostowcom, kt髍ych mia砮m przyjemno滄 spotka na swojej niezbyt d硊giej jeszcze 渃ie縞e zawodowej. Licz na dalsze wsparcie dla moich dzia砤. Nie do przecenienia jest tak縠 udzia mojej 縪ny Jadwigi, kt髍a podj瓿a si realizacji tych rozwi箊a zak砤daj筩 Firm 凞renKar i rozpocz瓿a ju produkcj pierwszych wyrob體 z tej serii.

Mgr in. J髗ef Karda
Warszawa, 29 lutego 2008 roku

 
| GDDKiA | IBDiM | UPRP | copyright: 2008 - 2016 drenkar.eu      
design: barcik.pl